Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 4

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hình bên có :

 

a) AD song song với BC.   

b) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.   

c) Có 3 cặp cạnh song song với nhau.   

d) Có 6 cặp cạnh song song với nhau.   

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tích của hai số là 12 480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới là :

A. 3120                        B. 12485

C. 2500                        D. 2496.

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào chỗ chấm :

\(3750 × 9 … 11250 × 3\)

a) \(3750 × 9  >  11250 × 3\)    

b) \(3750 × 9 = 11250 ×3\)    

c) \(3750 × 9 < 11250 × 3\)    

Câu 4. Đánh dấu chéo (×) vào ô trống cạnh cách tính thích hợp nhất :

a) \(25 × 6 × 5 × 4\)

\(= 150 × 5 × 4\)

\(=750 × 4\)

\(=3000\)          

b) \(25 × 6 × 5 × 4\)

\(=(25 × 6) × (5 × 4)\)

\(=150 × 20\)   

\(=3000\)          

c) \(25 × 6 × 5 × 4 \)

\(=(25 × 5) × (6 × 4) \)

\(=125 × 24\)

\(=3000\)          

d) \(25 × 6 × 5 × 4 \)

\(=(25 × 4) × (6 × 5)\)

\(=100 × 30\)

\(=3000\)          

Câu 5. Tìm các số tự nhiên \(m\), biết \(48125 × m < 144370.\)

Câu 6. Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất :

\(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25=\)

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S,        b) Đ,      c) S,        d) Đ

Câu 2. D. 2496

Câu 3. a) S,        b) Đ,        c) S.

Câu 4. d

Câu 5. \(48125 × m < 144370.\)

\(m < 3\) vì nếu \(m = 3\) thì

\(48125 × 3 = 144375\) \(⟹ 144375 > 144370.\)

\(m < 3\) mà \(m\) là 1 số tự nhiên nên \(m\) có giá trị bằng \(0, 1, 2.\)

Câu 6. Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3. Số đó giảm số đơn vị là \(8 – 3 = 5\) thành số thứ 1 giảm 5 đơn vị thì tích giảm 5 lần thành số thứ hai. Do đó, 5 lần số thứ hai là 35.

Thừa số thứ hai (số nhân với 2468) là :

\(35 : 5 = 7.\)

Tích đúng là :

\(2468 × 7 = 17276\)

                   Đáp số : \(17276.\)

Câu 7. \(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25\)

\(=(2 × 5) × (4 × 25) × (6 × 15)\)

\(=10 × 100 × 90\)

\(=1000 × 90 = 90 000.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 4