Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 72 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4. Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

              \( 7 : 9 ; \quad    5 : 8; \quad    6 : 19  ;  \quad    1 : 3 \).

Phương pháp:

Thương của phép chia số tự nhiên (khác \(0\)) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Cách giải:

\(  7 : 9 = \displaystyle {7 \over 9}\) ;                          \(5 : 8 = \displaystyle {5 \over 8}\) ; \(6 : 19 = \displaystyle {6 \over 19}\);                       \(1 : 3 = \displaystyle {1 \over 3}\) .

Bài 2

Viết theo mẫu:

Mẫu:  \(24 : 8 = \displaystyle {24 \over 8} = 3\) 

          \(36 : 9;  \quad     88: 11; \quad    0 : 5; \quad    7 : 7 \).

Phương pháp:

 Viết phép chia dưới dạng phân số rồi tính giá trị của phân số đó.

Cách giải:

 \(36 : 9 = \displaystyle {36 \over 9} = 4\) ;                \( 88 : 11 = \displaystyle {88 \over 11} = 8 \);

 \(0: 5 = \displaystyle {0 \over 5} = 0\) ;                     \(7 : 7 = \displaystyle {7 \over 7} = 1\).

Bài 3

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng \(1\) (theo mẫu)

     Mẫu:  \(9 = \displaystyle {9 \over 1}\)

               \( 6 =... ;  \quad    1 = ... ;  \quad   27 = ... ; \)

           \( \quad  0 = ...;   \quad  3 = ... \)

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

Phương pháp:

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng \(1\).

Cách giải:

a)   \(6 = \displaystyle {6 \over 1}\);                            \(1 = \displaystyle {1 \over 1}\);                      \(27 = \displaystyle {27 \over 1}\) ;

      \( 0 = \displaystyle {0\over 1}\) ;                           \(3 = \displaystyle {3 \over 1}\).

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng \(1\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu