Bài 1, bài 2 Tiết 27 trang 35 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

a) Viết số tự nhiên liền sau của só 2 835 917

Bài 1.

a) Viết số tự nhiên liền sau của só 2 835 917

b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917

c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:

    82 360945; 7 283 096; 1 547 238;

Bài 2 Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 475 \(\square\)36 > 475 836;

b) 9\(\square\)3 876 < 913 000;

c) 5 tấn 175 kg > 5\(\square\)75kg;

d) \(\square\) tấn 750kg = 2750 kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 2 835 918

b) 2 835 916

c) + 82360945 đọc là: Tám mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn chín trăm bốn mươi lăm.

Chữ số 2 trong số 82360945 có giá trị là 2000000

+ 7283096 đọc là: Bay triệu hai trăm tám mươi ba nghìn không trăm chín mươi sáu.

Chữ số 2 trong số 7283096  có giá trị là 200000

1 547 238 đọc là Một triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi lăm.

Chữ số 2 trong số 1 547 238 có giá trị là 200

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan