Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 22 trang 27 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Bài 1 Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Bài 1 Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52                            b) 36; 42 và 57.

c) 34;43; 52 và 39                 d) 20; 35; 37; 65 và 73

Bài 2 Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3 Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là:

      (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 52 là:

     (36 + 42 + 52) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là:

       ( 34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20; 35; 37; 65 và 73 là:

        ( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Bài 2

Cả bốn em cân nặng là:

       36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng là: 

     148 : 4 = 37 (kg)

                                                           Đáp số: 37 kg

Bài 3

Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9): 9 = 5

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan