Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 33 trang 43 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Bài 1. Nêu kết quả tính. Bài 2 Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 3 so sánh

Bài 1. Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = ...

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= ...

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =...

Bài 2 Viêt số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...

  65 + 297 = ... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ...

    84 + 0 = ...+ 84

    a + 0 = ...+ a =...

Bài 3 

a) 2975 + 4017 ...4017 + 2975                                  b) 8264 + 927 ....927 + 8300

    2975 + 4017 ...4017 + 3000                                      8264 + 927 .... 900 + 8264

    2975 + 4017 ...4017 + 2900                                      927 + 8264 ....8264 + 927

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =4344

Bài 2

a) 48 + 12 = 12 + 48

  65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

    84 + 0 = 0+ 84

    a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975                                  b) 8264 + 927 < 927 + 8300

    2975 + 4017 < 4017 + 3000                                      8264 + 927 > 900 + 8264

    2975 + 4017 > 4017 + 2900                                      927 + 8264 = 8264 + 927

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan