Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 42 trang 51 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC

Bài 1

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Bài 2

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác  ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Bài 3 Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

- AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

- AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

- MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2 BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD

Bài 3

Trong hình MNPQ có:

a) MN song song với QP.

b) MN vuông góc với MQ.

Trong hình DEGHI có:

a) DI song song với GH

b) DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan