Bài 1 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tính nhẩm:

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 - 4000                                 b) 21000 x 3

   90000 - (70000 - 20000)                               9000 - 4000 x 2

   90000 - 70000 - 20000                                 (9000 - 4000) x 2

   12000 : 6                                                      8000 - 6000 : 3

Hướng dẫn giải:

a) 6000 + 2000 - 4000

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn

= 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

90000 - (70000 - 20000) = 90000 - 50000 = 40000

90000 - 70000 - 20000 = 20000 - 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

và ghi: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

9000 - 4000 x 2 = 9000 - 8000 = 1000

(9000 - 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 - 6000 : 3 = 8000 - 2000 = 6000


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan