Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4


Tính nhẩm: a) 6000 + 2000 - 4000; ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 – 4000                 

   90000 – (70000 – 20000)                 

   90000 – 70000 – 20000              

   12000 : 6                           

b) 21000 × 3

    9000 – 4000 × 2

    (9000 – 4000) × 2

    8000 – 6000 : 3

Phương pháp giải:

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Lời giải chi tiết:

a) 

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b)  21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                  28763  23359

   2570 × 5                         40075 : 7

b) 56346 + 2854                43000  21308

    13065 × 4                      65040 : 5

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 – 1300;                              b) 6000 – 1300 × 2;

c) (70850 – 50230) × 3;                              d) 9000 + 1000 : 2.

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có dấu ngoặc ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 875 = 9936              b) \(x\) × 2 = 4826

    \(x\)  725 = 8259                   \(x\) : 3 = 1532

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 875 = 9936              \(x\)  725 = 8259

    \(x\) = 9936 - 875               \(x\) = 8259 + 725

    \(x\) = 9061                            \(x\) = 8984 

b) \(x\) × 2 = 4826                       \(x\) : 3 = 1532

    \(x\) = 4826 : 2                        \(x\) = 1532 × 3

    \(x\) = 2413                             \(x\) = 4596

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Phương pháp giải:

- Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày ta lấy số chiếc ti vi sản xuất được trong 4 ngày chia cho 4.

- Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 7 ngày ta lấy chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày nhân với 7.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 ngày: 680 chiếc ti vi

7 ngày:? chiếc ti vi

Bài giải

Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   680 : 4 = 170 (chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   170 × 7 = 1190 (chiếc)

                   Đáp số: 1190 chiếc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 307 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí