Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 74 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính: 

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);                   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)                  

c) \({8 \over 7} - {2 \over 3}\)                    d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

2. Rút gọn rồi tính

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);       b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)        c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ;       d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

3. Trong một công viên có \(\frac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Lời giải chi tiết

1. a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);       

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{4}{5}= \frac{4×3}{5×3}=\frac{12}{15}\); \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{15}\)

b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{5}{6}= \frac{5×8}{6×8}=\frac{40}{48}\);  \(\frac{3}{8}= \frac{3×6}{8×6}=\frac{18}{48}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\) = \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48} =\frac{11}{24} \)

c) \({8 \over 7} - {2 \over 3}\) 

+ Quy đồng mẫu số: \({8 \over 7} = {{8×3} \over {7×3}} = {{24} \over {21}}\);   \({2 \over 3} = {{2×7} \over {3×7}} = {{14} \over {21}}\)

+ Trừ hai phân số: \({8 \over 7} - {2 \over 3} = {{24} \over {21}} - {{14} \over {21}} = {{10} \over {21}}\)

d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số:\(\frac{5}{3}= \frac{5×5}{3×5}= \frac{25}{15}\);           \(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}= \frac{9}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\) = \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

2. a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{20:4}{16:4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}\)

\(= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{4}\)

b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}=\frac{30:15}{45:15}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}\)

\(= \frac{10}{15}-\frac{6}{15}=\frac{4}{15}\)

c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}= \frac{10:2}{12:2}- \frac{3}{4}= \frac{5}{6}- \frac{3}{4}\)

\(= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}= \frac{12:3}{9:3}- \frac{1}{4}= \frac{4}{3}- \frac{1}{4}\)

\(= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

3.  Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là:

           \(\frac{6}{7}- \frac{2}{5}= \frac{30}{35}-\frac{14}{35}= \frac{16}{35}\) (diện tích công viên)

                                                               Đáp số: \( \frac{16}{35}\) diện tích công viên.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ phân số (tiếp theo)