Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 46 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

             Đọc

       Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

 

Hai nghìn ki–lô–mét vuông

 

 

509km2

 

320 000km2

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2 = …. m2                   1m2 = ……dm2              32m49dm2  = …..dm2

1 000 000m2 =  ….km2      5km2 = …… m2               2 000 000m2 = …km2

3. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

4. Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ: 

   a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2.

   b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000dm2; 330 991km2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất: 1km = 1 000 000 m2

Lời giải chi tiết

1. 

Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

921km2

Hai nghìn ki–lô–mét vuông

2000km2

Năm trăm linh chín ki–lô–mét vuông

509km2

Ba trăm hai mươi nghìn ki–lô–mét vuông

320 000km2

2. 

1km2 = 1 000 000m2          1m2 = 100dm2                   32m49dm2 = 3249dm2

1 000 000m2 = 1km2         5km2 = 5000000m2              2 000 000m2 = 2km2

3. Diện tích của khu rừng là:

           3 x 2 = 6 (km2)

                             Đáp số: 6km2

4. a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2.

   b) Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ki-lô-mét vuông