Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 52 trang 61 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Bài 1. Tính bằng 2 cách. Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 3 Số học sinh của trường học sinh

Bài 1. Tính bằng 2 cách:

a) 4 x 5 x 3

    3 x 5 x 6

b) 5 x 2 x 7 

    3 x 4 x 5

Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2

   5 x 2 x 34 

b) 2 x 26 x 5

   5 x 9 x 3 x 2

Bài 3 Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 4 x 5 x 3 = ?

Cách 1: 4 x 5 x 3 = ( 4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60

Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3 ) = 4 x 15 = 60

 +)   3 x 5 x 6 = ?

Cách 1:  3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90

Cách 2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90

b) 5 x 2 x 7  =?

Cách 1:  5 x 2 x 7  = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70

Cách 2: 5 x 2 x 7  = 5 x ( 2 x 7) = 5 x 14 = 70

 +)   3 x 4 x 5 = ?

Cách 1:  3 x 4 x 5 = (3 x4) x 5 = 12 x 5 = 60

Cách 2:  3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5) = 3 x 20 = 60

Bài 2

a) 13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 130

   5 x 2 x 34 = (5 x 2 ) x 34 = 10 x 34 = 340

b) 2 x 26 x 5 = 26 x (2 x 5) = 26 x 10 = 260

   5 x 9 x 3 x 2 = (9 x 3) x (5 x 2) = 27 x 10 = 270

Bài 3

Số học sinh của mỗi lớp là:

2 x 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh của trường học sinh đó là:

30 x 8 = 240 (học sinh) 

                                        Đáp số: 240 học sinh


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan