Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Đề bài

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

\(\frac{2}{5}\) là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

 

A. Hình 1                                   B. Hình 2

C. Hình 3                                   D. Hình 4

2. Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống:

 

3. Rút gọn các phân số:

\(\frac{12}{18}\) ; \(\frac{4}{40}\) ; \(\frac{18}{24}\) ; \(\frac{20}{35}\) ; \(\frac{60}{12}\)

4. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{2}{5}\) và \(\frac{3}{7}\);          b) \(\frac{4}{15}\) và \(\frac{6}{45}\) ;            c) \(\frac{1}{2}\); \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{1}{3}\).

5. Sắp xếp các phân số \(\frac{1}{3}\); \(\frac{1}{6}\); \(\frac{5}{2}\); \(\frac{3}{2}\) theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

1. 

 Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 1 là \(\frac{1}{6}\);

 Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 2 là \(\frac{3}{5}\);

 Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 3 là \(\frac{4}{10} = \frac{2}{5}\);

 Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 4 là \(\frac{2}{6} = \frac{1}{3}\).

Vậy \(\frac{2}{5}\) là phân số chỉ phần đã tô màu của hình 3.

Chọn đáp án C.

2: 

3.

\(\frac{12}{18}\)  = \(\frac{12 : 6}{18 : 6}\) = \(\frac{2}{3}\);              \(\frac{4}{40}\) = \(\frac{4 : 4 }{40 :4 }\) = \(\frac{1 }{10 }\)            

\(\frac{18}{24}\) = \(\frac{18 : 6}{24 : 6}\) = \(\frac{3}{4}\);                \(\frac{20}{35}\) = \(\frac{20 : 5}{35 : 5}\) = \(\frac{4}{7}\)

\(\frac{60}{12}\) = \(\frac{60 : 12}{12 : 12}\) = \(\frac{5}{1}= 5\) 

4.

a) Chọn mẫu số chung là \(5 \times 7 = 35 \).

Ta có: \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2× 7}{5 × 7}\) = \(\frac{14}{35}\);             \(\frac{3}{7}\) = \(\frac{3 × 5}{7 × 5}\) = \(\frac{15}{35}\)

b) Chọn mẫu số chung là 45.

Ta có:

\(\frac{4}{15}\)  = \(\frac{4 × 3}{15 × 3}\) = \(\frac{12}{45}\);               \(\frac{6}{45}\) giữ nguyên.

c) Chọn mẫu số chung là: \(2 \times 5 \times 3 = 30\).

\(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1 × 15}{2 ×15}\) = \(\frac{15}{30}\);          \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{1 × 6}{5 ×6}\) = \(\frac{6}{30}\);           \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1 ×10}{3 × 10}\) = \(\frac{10}{30}\) 

5.

Nhận xét:

\(\frac{1}{3}\)  < 1;    \(\frac{1}{6}\) < 1 và \(\frac{1}{6}\)  < \(\frac{1}{3}\) 

\(\frac{5}{2}\) > 1 ;    \(\frac{3}{2}\) > 1 và  \(\frac{3}{2}\)  < \(\frac{5}{2}\) 

Do đó \(\frac{1}{6} < \frac{1}{3}<\frac{3}{2} < \frac{5}{2}\)

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{1}{6}\) ; \(\frac{1}{3}\) ;\(\frac{3}{2}\) ; \(\frac{5}{2}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về phân số