Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 93 trang 102 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 42 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1 , 2 chỉ ra hình bình hành bài 3: vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Kiến thức cần nhớ

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

Giải

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành

Bài 2

a) Trong hình tứ giác ABCD, tìm các cặp cạnh đối diện nhau.

b) Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ;  trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Giải

a) Trong hình tứ giác ABCD có: AB và DC là ha cạnh đối diện

AD và BC là hai cạnh đối diện

b) Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan