Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 102 trang 114 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu

Bài 1: Rút gọn các phân số bài 2, 3 tìm phân số bằng một phân số đã cho; bài 4: Tính (theo mẫu)

Bài 1: Rút gọn các phân số: \(\frac{14}{28}; \frac{25}{50} ; \frac{48}{30};\frac{81}{54}\)

Giải

\(\frac{14}{28} = \frac{14: 14}{28 : 14}= \frac{1}{2}\)            \(\frac{25}{50} = \frac{25 : 25}{50 : 25}= \frac{1}{2}\)

\(\frac{48}{30} = \frac{48 : 6}{30 : 6} = \frac{8}{5}\)           \(\frac{81}{54} = \frac{81: 9}{54 : 9} = \frac{9}{6} = \frac{9: 3}{6 : 3} = \frac{3}{2}\)

Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   \(\frac{2}{3}\)   ?

\(\frac{20}{30};\frac{8}{9};\frac{8}{12}\)

 Giải

\(\frac{20}{30}=\frac{20 : 10}{30 : 10}=\frac{2}{3}\)                \(\frac{8}{9}\) là phân số tối giản

\(\frac{8}{12}=\frac{8 : 4}{12 : 4}= \frac{2}{3}\)

Vậy có 2 phân số bằng \(\frac{2}{3}\)  là \(\frac{20}{30};\frac{8}{12}\)

Bài 3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \(\frac{25}{100}\)

\(\frac{50}{150};\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

Giải

Ta có: \(\frac{25}{100}=\frac{25 : 25}{100 :25 }=\frac{1}{4}\)

\(\frac{50}{1}=\frac{50 : 50}{150 : 50}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{5}{20}=\frac{5 :5}{20 :5 }=\frac{1}{4}\)

\(\frac{8}{32}=\frac{8 :8}{32:8}=\frac{1}{4}\)

Vậy các phân số bằng \(\frac{25}{100}\) là: \(\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan