Bài 1, bài 2 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                         b) 2968 + 6524

   5247 + 2741                              3917 + 5267

Bài 2 Tính:

a) 4685 + 2347                          b) 186954 + 247436

   6084 + 8566                               514625 + 82398

   57969 + 814                               793575 + 6425

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                                  b)                     

Bài 2 Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 4685 + 2347 = 7032                                       b) 186954 + 247436 = 434390

   6084 + 8566 = 14660                                           514625 + 82398 = 597023

   57969 + 814 = 58510                                           793575 + 6425 = 800000

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan