Bài 1, bài 2 Tiết 51 trang 59 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm. Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

   18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

    18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                        420 : 10                           200200 : 100

   9000 : 1000                       2000 : 1000                     2002000 : 1000

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70kg =....yến

800kg = ....tạ

300 tạ =...tấn

120 tạ =...tấn

5000kg = ...tấn

4000g = ...kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 18 x 10 = 180                           82 x 100 = 8200                            256 x 1000 = 256000

   18 x 100 = 1800                        75 x 1000 = 75000                        302 x 10 = 3020

    18 x 1000 = 18000                       19 x 10 = 190                              400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 =900                       6800 : 100 =68                       20020 : 10 = 2002

   9000 : 100 = 90                       420 : 10  =42                         200200 : 100 = 2002

   9000 : 1000 = 9                      2000 : 1000 =2                     2002000 : 1000 = 2002

Bài 2

70kg =7 yến

800kg = 8 tạ

300 tạ = 30 tấn

120 tạ = 12 tấn

5000kg = 5 tấn

4000g = 4 kg

  

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan