Bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 47 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4. Bài 1:Tổng của hai số là 333.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: \( \displaystyle{2 \over 7}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là:         333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là:        333 - 74 = 259

                               Đáp số: Số lớn: 259;

                                           Số bé: 74.

Bài 2

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \( \displaystyle{3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp: 

 1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho thứ hai (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ nhất (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

              3 + 2 = 5  (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

             125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

             125 - 75 = 50 (tấn)

                      Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

                                  Kho thứ hai: 50 tấn.

Bài 3

Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{4 \over 5}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp:

1. Tìm tổng hai số: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

2. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 4 phần bằng nhau thì số lớn gồm 5 phần như thế.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 4 và bước 5 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải: 

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.
Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:      99 : 9 x 4 = 44

Số  lớn là:     99 - 44 = 55

                         Đáp số: Số lớn: 55 ;

                                       Số bé: 44.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó