Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. ..

Bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4


Bài 1:Tổng của hai số là 333.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{2 \over 7}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là:         333 : 9 × 2 = 74

Số lớn là:        333  74 = 259

                               Đáp số: Số lớn: 259;

                                            Số bé: 74.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \( \displaystyle{3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

              3 + 2 = 5  (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

             125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là: 

             125  75 = 50 (tấn)

                    Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

                                  Kho thứ hai: 50 tấn.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{4 \over 5}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.
Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:      99 : 9 × 4 = 44

Số  lớn là:     99  44 = 55

                         Đáp số: Số lớn: 55 ;

                                       Số bé: 44.

 


Bình chọn:
4.7 trên 526 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí