Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán 4


Bài 1: Đặt tính rồi tinh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86;                 b) 428 × 39;                 c) 2057 × 23.

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340  ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta có bảng kết quả như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Phương pháp giải:

-  Đổi: 1 giờ = 60 phút.

- Tính số lần tim đập trong 1 giờ = số lần tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính số lần tim đập trong 24 giờ = số lần tim đập trong 1 giờ × 24.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi phút: khoảng 75 lần

24 giờ: .....lần ?

Cách 1:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

          75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

          4500 × 24 = 108000 (lần)

                           Đáp số: 108000 lần.

Cách 2:

Số phút trong 24 giờ là

60 x 24 = 1440 (phút)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là

75 x 1440 = 108 000 (lần)

               Đáp số: 108 000 lần

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam.

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

- Tính tổng số tiền thu được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Loại 5200 đồng/kg: 13 kg

Loại 5500 đồng/kg: 18 kg

Tất cả:..... đồng?

Bài giải

Số tiền bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

                5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

               5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

               67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                                Đáp số: 166600 đồng.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

- Tính số học sinh của 12 lớp (mỗi lớp có 30 học sinh) ta lấy 30 nhân với 12.

- Tính số học sinh của 6 lớp (mỗi lớp có 35 học sinh) ta lấy 35 nhân với 6.

- Tính số học sinh của trường = số học sinh của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi lớp 30 học sinh: 12 lớp

Mỗi lớp 35 học sinh: 6 lớp

Tất cả: ..... học sinh?

Bài giải

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

              30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

              35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

              360 + 210 = 570 (học sinh) 

                            Đáp số: 570 học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 1577 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí