Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 47 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4. Bài 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện.

Đề bài

1. Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112 (cm2)

 

 

3. Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

                    P = (a+ b) x 2    (a và b cùng một đơn vị đo) 

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ;   b = 3cm;

b) a = 10dm;  b = 5dm.

4. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó?

Lời giải chi tiết

1. 

Các cặp cạnh đối diện :

- Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD. 

- Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

- Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.


2. 

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112 (cm2)

14 x 13 = 182 (dm2)

23 x 16 = 368 (m2)

3. 

a) Nếu a = 8cm ; b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

         P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b) Nếu a = 10dm; b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

         P = (10 + 5) x 2 = 30 (dm)

4. 

Diện tích của mảnh đất đó là:

        40 x 25 = 1000 (dm2)

                            Đáp số : 1000 dm2

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 104 SGK Toán 4