Bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 235 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

a) \(\dfrac{2}{3}\times \dfrac{4}{7}\) ;              \(\dfrac{8}{21} : \dfrac{2}{3}\) ;          

    \(\dfrac{8}{21}: \dfrac{4}{7}\) ;              \(\dfrac{4}{7}\times \dfrac{2}{3}\) 

b)  \(\dfrac{3}{11} \times 2\) ;            \(\dfrac{6}{11} : \dfrac{3}{11}\) ;          

     \(\dfrac{6}{11} : 2\) ;               \(2 \times\dfrac{3}{11}\) ;

c) \(4 \times \dfrac{2}{7}\) ;                \(\dfrac{8}{7} :  \dfrac{2}{7}\)  ;

    \(\dfrac{8}{7} : 4\) ;                  \(\dfrac{2}{7}\times  4\).

2. Tìm x:

a)  \(\dfrac{2}{7}  \times x = \dfrac{2}{3}\)             

b) \(\dfrac{2}{5} : x = \dfrac{1}{3}\)

c) \(x : \dfrac{7}{11} = 22.\)

3. Tính:

a) \(\dfrac{3}{7}\times \dfrac{7}{3}\) ;                           

b)  \(\dfrac{3}{7} :  \dfrac{3}{7}\) ;

c) \(\dfrac{2}{3}\times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{9}{11}\) ;

d) \(\dfrac{2× 3× 4}{2 × 3 × 4 × 5}\)

4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh \(\dfrac{2}{5}\)m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh \(\dfrac{2 }{ 25}\)m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài \(\dfrac{4}{5}\)m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

1.

a) \(\dfrac{2}{3}\times \dfrac{4}{7} = \dfrac{8}{21}\);

    \(\dfrac{8}{21} : \dfrac{2}{3}= \dfrac{8}{21}\times\dfrac{3}{2} = \dfrac{4}{7}\) 

    \(\dfrac{8}{21} : \dfrac{4}{7}  = \dfrac{8}{21}\times \dfrac{7}{4} = \dfrac{2}{3}\) ;

    \(\dfrac{4}{7}\times\dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{21}\) 

b) \(\dfrac{3}{11}\times 2 = \dfrac{6}{11}\) ;

    \(\dfrac{6}{11} : \dfrac{3}{11} =  \dfrac{6}{11} \times \dfrac{11}{3} = 2\)

    \(\dfrac{6}{11} : 2  = \dfrac{6}{11 × 2} = \dfrac{3}{11}\) ; 

    \(2 \times\dfrac{3}{11} = \dfrac{2 × 3}{11} = \dfrac{6}{11}\)

c) \(4 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{8}{7}\)

    \(\dfrac{8}{7}:\dfrac{2}{7} = \dfrac{8}{7} \times \dfrac{7}{2} = 4\)

    \(\dfrac{8}{7}:4 = \dfrac{8}{{7 \times 4}} = \dfrac{2}{7}\)

    \(\dfrac{2}{7} \times 4 = \dfrac{{2 \times 4}}{7} = \dfrac{8}{7}\)

2.

 a) \(\dfrac{2}{7}\times x = \dfrac{2}{3}\)                         

       \( x = \dfrac{2}{3}  :  \dfrac{2}{7}\)                            

       \( x = \dfrac{7}{3}\)                                     

b) \(\dfrac{2}{5} : x = \dfrac{1}{3}\)

          \(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{3}\)

          \(x = \dfrac{6}{5}\)

c)  \(x : \dfrac{7}{11}= 22\)

         \(x = 22 \times\dfrac{7}{11}\)

         \(x = 14\)

3.

a) \(\dfrac{3}{7} \times \dfrac{7}{3} =\dfrac{3 \times 7}{7 \times 3} =1 \)  

b)  \(\dfrac{3}{7}  :  \dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{7} \times \dfrac{7}{3} =\dfrac{3 \times 7}{7 \times 3} =1 \) 

c) \(\dfrac{2}{3} \times\dfrac{1}{6}\times\dfrac{9}{11}= \dfrac{2 × 1 × 9}{3 × 6 × 11}= \dfrac{1}{ 11}\)

d) \(\dfrac{2 × 3 × 4}{2 × 3 × 4 × 5} = \dfrac{1}{5}\)

4.

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

       \(\dfrac{2}{5}\times 4 = \dfrac{8}{5}\) (m)

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

       \(\dfrac{2}{5} \times\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{25}\) (m2)

b) Diện tích một ô vuông:

       \(\dfrac{2}{25} \times\dfrac{2}{25} = \dfrac{4}{625}\)   (m2

Số ô vuông cắt được là:

       \(\dfrac{4}{25} : \dfrac{4}{625} = 25\) (ô vuông)

c) Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

      \(\dfrac{4}{25} : \dfrac{4}{5} = \dfrac{1}{5}\) (m)

         Đáp số: a) Chu vi: \(\dfrac{8}{5}\) m;

                         Diện tích: \(\dfrac{4}{25}\) m2     

                     b) 25 ô vuông

                     c) \(\dfrac{1}{5}\) (m)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - trang 168, 169 - Toán 4