Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 192 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4. Bài 1: Phân số thứ nhất là ...

Đề bài

1. Phân số thứ nhất là \(\frac{4}{5}\), phân số thứ hai là \(\frac{2}{7}\). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

2. Số ?

a)  

  

b) 

3. Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) ;                 \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) ;                    \(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) .

b) \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\) ;                \(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) ;                  \(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{7}\)

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \(\frac{2}{5}\) bể, giờ thứ hai chảy được \(\frac{2}{5}\) bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \(\frac{1}{2}\) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Lời giải chi tiết

1.

Tính tổng: \(\frac{4}{5}\) + \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{38}{35}\)

Tính hiệu: \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{2}{7}\)  = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{18}{35}\)

Tính tích: \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{8}{35}\)

Tính thương:  \(\frac{4}{5}\) :  \(\frac{2}{7}\) =  \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{7}{2}\) = \(\frac{28}{10}\) = \(\frac{14}{5}\)

2.

a) Cột thứ nhất: \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}\) - \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{7}{15}\), viết \(\frac{7}{15}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{4}{8}\) + \(\frac{2}{8}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\), viết \(\frac{3}{4}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{7}{9}\) - \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{35}{45}\) - \(\frac{9}{45}\) = \(\frac{26}{45}\), viết \(\frac{26}{45}\) vào ô trống.

Ta có kết quả như sau:

b) Cột thứ nhất: \(\frac{2}{3}\) x \(\frac{4}{7}\) = \(\frac{8}{21}\), viết \(\frac{8}{21}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{8}{9}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{8}{9}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{8}{3}\), viết \(\frac{8}{3}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{6}{11}\) : \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{6}{11}\)  x \(\frac{9}{2}\) = \(\frac{27}{11}\), viết \(\frac{27}{11}\) vào ô trống.

Ta có kết quả như sau:

3.

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{12}\) + \(\frac{30}{12}\) - \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{38}{12}\) - \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{29}{12}\)

\(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{3}{5}\)

\(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{9}{2}\) x \(\frac{1}{2}\)  = 1 x \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\)

b)  \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\)  = \(\frac{24}{30}\) - \(\frac{15}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{9}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{19}{30}\)

\(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1}{6}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{2}{12}\) + \(\frac{3}{12}\) = \(\frac{5}{12}\)

\(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\) x \(\frac{3}{2}\) -  \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{3}{7}\) - \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\)

4. 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

           \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{4}{5}\) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng \(\frac{1}{2}\) bể là:

           \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{3}{10}\) (bể)

                                             Đáp số: a) \(\frac{4}{5}\) bể;    

                                                         b) \(\frac{3}{10}\) bể.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - trang 170 Toán 4