Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 2) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 189 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 2) SGK Toán 4. Bài 1: Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Đề bài

1. Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

2. Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

3. Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gaọ nếp bằng \(\dfrac{1}{4}\) số gạo tẻ.

4. Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Lời giải chi tiết

1. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

         \(3 - 1 = 2\) (phần)

Số thứ hai là:

         \(30 : 2 × 1= 15 \)

Số thứ nhất là:

        \(15 × 3 = 45\)

                             Đáp số: Số thứ nhất: 45; 

                                         Số thứ hai: 15.

2. Số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai nên số thứ hai gấp 5 lần số thứ nhất.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

         \(5 - 1 = 4\) (phần)

Số thứ nhất là:

         \(60 : 4 × 1= 15\)

Số thứ hai là:

        \(15 × 5 = 75\) 

                            Đáp số: Số thứ nhất: 15;

                                         Số thứ hai: 75.

3. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

         \(4 - 1 = 3\) (phần)

Số gạo nếp là:

        \(540 : 3 × 1 = 180\) (kg)

Số gạo tẻ là:

       \(180 + 540 = 720\) (kg).

                     Đáp số: 180 kg gạo nếp;

                                  720 kg gạo tẻ.

4. Có thể nêu bài toán như sau:

Trong vườn có số cây cam bằng \(\dfrac{1}{6}\) số cây dứa, biết số cây dừa nhiều hơn số cây cam là 170 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây dứa.

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

           \(6 - 1 = 5\) (phần)

Số cây cam là:

           \(170 : 5  × 1 = 34\) (cây)

Số cây dứa là:

          \(34 + 170 = 204\) (cây)

                 Đáp số: 34 cây cam; 204 cây dứa

        Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 151 - Tiết 2 - Toán 4