Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4


Bài 1: Đặt tính rồi tính : a) 341231 × 2 ; 214325 × 4 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 341231 × 2                       b) 102426 × 5

   214325 × 4                            410536 × 3

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị biểu thức vào ô trống :

m

2

3

4

5

201634 × m

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức 201634 × m rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

+) Nếu m = 2 thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268;

+) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902;

+) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536;

+) Nếu m = 5 thì 201634 × m  = 201634 × 5 = 1008170.

Ta có bảng kết quả như sau :

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(843275 - 123568 \times 5\)

b) \(1306 \times 8 + 24573\)

    \(609 \times 9 - 4845\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(\,= 321475 + 847014 = 1168489\)

 

   \(843275 - 123568 \times 5 \)

    \(= 843275 - 617840 = 225435\)

 

b) \(1306 \times 8 + 24573 \)

    \(= 10448 + 24573 = 35021\)

 

   \(609 \times 9 - 4845 \)

   \(= 5481 - 4845{\text{ }} = 636\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp giải:

- Tính số quyển truyện của 8 xã vùng thấp 

- Tính số quyển truyện của 9 xã vùng cao 

- Số quyển truyện huyện đó được cấp = Số quyển truyện của 8 xã vùng thấp + Số quyển truyện của 9 xã vùng cao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao

Vùng thấp: 850 quyển/xã

Vùng cao: 980 quyển/xã

Tất cả: .... quyển?

Lời giải

Số quyển truyện cấp cho \(8\) xã vùng thấp là:

               \(850 \times 8 = 6800\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho \(9\) xã vùng cao là:

               \(980 \times 9 = 8820\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

              \(6800 + 8820 = 15620\) (quyển) 

                              Đáp số: \(15620\) quyển.


Bình chọn:
4.7 trên 727 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí