Bài 1 Tiết 11 trang 15 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Viết và đọc số dọc theo bảng:

Viết và đọc số dọc theo bảng:

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 

 

3

2

0

0

0

0

0

0

 

3

2

5

1

6

0

0

0

 

3

2

5

1

6

4

9

7

8

3

4

2

9

1

7

1

2

3

0

8

2

5

0

7

0

5

5

0

2

2

0

9

0

3

7

Hướng dẫn giải:

 Viết và đọc các số từ trên xuống dưới như sau:

32000000: Ba mươi hai triệu

32516000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn

32516497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

834291712: Tám trăm ba mươi bốn triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai 

308250705: Ba trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh năm

500209037: Năm trăm triệu hai trăm  linh chín nghìn không trăm ba mươi bảy

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan