Bài 1, bài 2 Tiết 18 trang 23 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn". Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng....;

b ) Con gà nặng......;

c) Con voi cân nặng......

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg                        5 yến = ....kg                   1 yến 7 kg = .....kg

    10kg = ...yến                        8 yến = ....kg                   5 yến 3kg = ....kg

b) 1 tạ = .....yến                       4  tạ = .....yến

    10 yến = ....tạ                     2 tạ = .....kg

    1 tạ = ...kg                         9 tạ =.....kg

   100 kg = ....tạ                     4 tạ 60 kg = ....kg

c) 1 tấn = ....tạ                       3 tấn = ...tạ

   10 tạ = ...tấn                       8 tấn = ....tạ

    1 tấn = ...kg                        5 tấn = ....kg

    1000kg= ....tấn                   2 tấn85kg = ...kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1:

a) Con bò cân nặng 2 tạ

b ) Con gà nặng 2kg

c) Con voi cân nặng 2 tấn

Bài 2:

a) 1 yến = 10 kg                        5 yến = 50 kg                   1 yến 7 kg = 17 kg

    10kg = 1 yến                        8 yến = 80 kg                   5 yến 3kg = 53 kg

b) 1 tạ = 10 yến                         4  tạ = 40 yến

    10 yến = 1 tạ                         2 tạ = 200 kg

    1 tạ = 100 kg                         9 tạ = 900 kg

   100 kg = 1 tạ                            4 tạ 60 kg = 460 kg

c) 1 tấn = 10 tạ                             3 tấn = 30 tạ

   10 tạ = 1 tấn                             8 tấn = 80 tạ

    1 tấn = 1000 kg                        5 tấn = 5000 kg

    1000kg= 1 ấn                   2 tấn 85 kg = 2085 kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan