Bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 64 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 4. Bài 1: Viết tỉ số của a và b biết.

Đề bài

1. Viết  tỉ số của a và b biết:

a) a = 2; b = 3                                  b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2                                  d) a = 4; b = 10

2. Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

3. Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

4. Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng \(\frac{1}{4}\) số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của a và b là a: b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0).

Lời giải chi tiết

1. 

a) Tỉ số của 2 và 3 là \(2 : 3 \) hay \(\frac{2}{3}\).                

b) Tỉ số của 7 và 4 là \(7 : 4 \) hay \(\frac{7}{4}\). 

c) Tỉ số của 6 và 2 là \( 6: 2 \) hay \(\frac{6}{2}\). 

d) Tỉ số của 4 và 10 là \(4 : 10 \) hay \(\frac{4}{10}\). 

2. 

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là: \(2 : 8 \) hay\(\frac{2}{8}\).

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là: \(8 : 2 \) hay\(\frac{8}{2}\).

3. 

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: \(5 : 11 \) hay \(\frac{5}{11}\).

b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: \(6 : 11 \) hay\(\frac{6}{11}\).

4.  Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

                                             Đáp số: 5 con

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan