Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 71 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4. Bài 1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Đề bài

1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 6} + {1 \over 3} = {{5 + 1} \over {6 + 3}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 6} - {1 \over 3} = {{5 - 1} \over {6 - 3}} = {4 \over 3}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 6} \times {1 \over 3} = {{5 \times 1} \over {6 \times 3}} = {5 \over {18}}; \cr 
& d)\,\,{5 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 3} \times {5 \over 6} = {{1 \times 5} \over {3 \times 6}} = {5 \over {18}} \cdot \cr} \)

2. Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6};\,\,\, \cr 
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6}; \cr 
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} \cdot \cr} \)

3. Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} \cdot \cr} \)

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào \({3 \over 7}\) bể, lần thứ hai chảy vào thêm \({2 \over 5}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

5. Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Lời giải chi tiết

1. 

Phép c) làm đúng.

Giải thích: Phép a), b) sai vì không thể cộng (trừ) phân số bằng cách cộng (trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.

2. 

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6} = {{1 \times 1 \times 1} \over {2 \times 4 \times 6}} = {1 \over {48}};\,\,\, \cr
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6} = {{1 \times 1} \over {2 \times 4}}:{1 \over 6} \cr&= {1 \over 8} \times {6 \over 1} = {{1 \times 6} \over {8 \times 1}} = {3 \over 4}; \cr
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} = {1 \over 2} \times {4 \over 1} \times {1 \over 6} \cr&= {{1 \times 4 \times 1} \over {2 \times 1 \times 6}} = {1 \over 3} \cdot \cr} \)

3. 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4} = {{5 \times 1} \over {2 \times 3}} + {1 \over 4} \cr&= {5 \over 6} + {1 \over 4}  = {{20} \over {24}} + {6 \over {24}} = {{26} \over {24}} = {{13} \over {12}} \cr
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4} = {5 \over 2} + {{1 \times 1} \over {3 \times 4}}\cr& = {5 \over 2} + {1 \over {12}}  = {{30} \over {12}} + {1 \over {12}}\cr& = {{30 + 1} \over {12}} = {{31} \over {12}} \cr
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} = {5 \over 2} - {1 \over 3} \times {4 \over 1} \cr&= {5 \over 2} - {{1 \times 4} \over {3 \times 1}}  = {5 \over 2} - {4 \over 3} \cr&= {{15} \over 6} - {8 \over 6} = {{15 - 8} \over 6} = {7 \over 6} \cdot \cr} \)

4.  Số phần bể có nước là:

    \({3 \over 7} + {2 \over 5} = {{15} \over {35}} + {{14} \over {35}} = {{15 + 14} \over {35}} = {{29} \over {35}}\) (bể)

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là:

    \(1 - {{29} \over {35}} = {{35} \over {35}} - {{29} \over {35}} = {6 \over {35}}\) (bể)

                                         Đáp số: \({6 \over {35}}\) (bể)

5. Lần sau đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:

               2710 × 2 = 5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:

              2710 + 5420 = 8130 (kg)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam cà phê là:

             23 450 – 8130 = 15 320 (kg)

                                              Đáp số: 15 320kg cà phê.

Loigiaihay.com

 

 

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan