Bài 1, bài 2 Tiết 34 trang 44 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c. Bài 2 a x b x c là biểu thức có ba chữ

Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c nếu:

a) a = 5; b = 7; c =10;

b) a = 12, b = 15, c = 9.

Bài 2 a x b x c là biểu thức có ba chữ

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là:

a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2; 

b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Nếu a = 5; b = 7; c =10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) Nếu  a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36

Bài 2

a) a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90

b) a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan