Bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.

Đề bài

1. Tìm giá trị của a + b + c nếu:

a) a = 5; b = 7; c =10;                     b) a = 12, b = 15, c = 9.

2. a x b x c là biểu thức có ba chữ

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là:

                  a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2;                   b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Lời giải chi tiết

1.

a) Nếu a = 5; b = 7; c =10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22.

b) Nếu  a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36.

2.

a) Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90.

b) Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa ba chữ