Lý thuyết tìm số trung bình cộng

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (l)

Số lít dầu rót đều vào can là:

10 : 2 = 5 (l)

                                      Đáp số : 5l dầu

Nhận xét:

- Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

          (6+4): 2 = 5l

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4

- Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trùng bình mỗi can có 5l.

Bài toán 2: Số học sinhủa 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Tổng số học sinh của 3 lớp:

25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có:

84 : 3 = 28 (học sinh)

                                           Đáp số 28 học sinh

Nhận xét: Số 28 là trung bình cộng của ba số 25, 27 và 32

Ta viết (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm số trung bình cộng