Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 4

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Tổng của 508 323 và 467 895 là :

A. 965 218                         B. 965 118

C. 976 118                         D. 976 218

b) Hiệu của 3 207 048 và 376 709 là :

A. 3 830 339                       B. 2 830 239

C. 2 830 339                       D. 2 830 349

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 58 015m, giờ thứ hai chạy ít hơn giờ thứ nhất 16 030m. Hỏi cả hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

A. 90km             B. 96km            C. 100km

Câu 3. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) \(34015 + 72985 = 72985 + 34015\)  

b) \(376 + 102 – 214 = 214 – 102 + 376\)  

c) \(78 + 35 × 8 = 8 × 35 + 78\)  

 d) \(215 + 75 : 5 = 215 : 5 + 75\)  

Câu 5. Đặt tính rồi tính : 

\(32174 + 64326;\)

\(729318 + 58492;\)

\(78904 – 9178;\)

\(375102 – 296048\)

Câu 6. Tìm \(x\):

a) \(x – 4702 = 9198\)

b) \(x + 37206 = 108927\)

c) \(485126 + x = 854609\)

d) \(780 134 – x = 89476\)

Câu 7. Gia đình ông An vụ trước thu hoạch được 1763kg thóc, vụ sau thu được ít hơn vụ trước 326kg. Hỏi cả hai vụ gia đình ông An thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 8. Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

328 450 – 296 + 72 296 – 450 + 600 000 =

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) D. 976 218

b) C. 2 830 339

Câu 2. C. 100km

Câu 3.

Câu 4. a) Đ          b) S         c) Đ         d) S.

Câu 5. \(32174 + 64326 = 96500\)

\(729318 + 58492 = 787810\)

\(78904 – 9178 = 69726\)

\(375102 – 296048 = 79054\)

Câu 6.

a) \(x – 4702 =9198\)

\(x = 9198 + 4702\)

\(x = 13900\)

b) \(x + 37206 = 108927\)

\(x = 108927 – 37206\)

\(x = 71721\)

c) \(485126 + x = 854609\)

\(x = 854609 – 485126\)

\(x = 369483\)

d) \(780134 – x = 89476\)

\(x = 780134 – 89476\)

\(x = 690658\)

Câu 7. Vụ sau thu hoạch được :

\(1763 – 326 = 1437\) (kg)

Cả hai vụ thu hoạch được :

\(1763 + 1437 = 3200\) (kg)

3200 kg = 32 tạ

                  Đáp số : 32 tạ

Câu 8.

328450 – 296 + 72296 – 450 + 600000

=  (328450 – 450) + (72296 – 296) + 600000

= 328000 + 72000 + 600000

= 400000 + 600000

= 1000000.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 4