Bài 3 Tiết 4 trang 6 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30

Hướng dẫn giải:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

    Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

    Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

   Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

    Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

    Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

    Nếu n = 30 thì 873 - n = 873 - 30 = 573

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan