Bài 223 trang 34 SBT toán 6 tập 1


Bài 223 trang 34 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp. Viết tập hợp các giá trị của biểu thức.

Đề bài

Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {70;10} \right\};B = \left\{ {5;14} \right\}\). Viết tập hợp các giá trị của biểu thức: 

a) \(x + y\) với \(x ∈  A, y ∈ B\)

b) \(x - y\) với \( x ∈  A, y ∈ B\)

c) \(x . y\) với \(x ∈  A, y ∈ B\)

d) \(x : y\) với \(x ∈  A, y ∈ B\) và thương \(x : y\) là số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho tập hợp \(A\), \(x\) là phần tử của \(A\) nếu \(x ∈  A.\) 

Lời giải chi tiết

a) + Nếu \(x=70\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x+y=70+5=75\)

+ Nếu \(x=70\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x+y=70+14=84\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x+y=10+5=15\) 

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x+y=10+14=24\)

Nên ta có tập hợp \(\left\{ {75;84;15;24} \right\}\)

b) + Nếu \(x=70\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x-y=70-5=65\)

+ Nếu \(x=70\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x-y=70-14=56\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x-y=10-5=5\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x-y=10-14\) (không thực hiện được)

Nên ta có tập hợp \(\left\{ {65;56;5} \right\}\)

c) + Nếu \(x=70\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x.y=70.5=350\)

+ Nếu \(x=70\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x.y=70.14=980\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x.y=10.5=50\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x.y=10.14=140\)

Nên ta có tập hợp \(\left\{ {350;980;50;140} \right\}\)

d) + Nếu \(x=70\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x:y=70:5=14\)

+ Nếu \(x=70\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x:y=70:14=5\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=5\in B\) thì \(x:y=10:5=2\)

+ Nếu \(x=10\in A\) và \(y=14\in B\) thì \(x:y=10:14\) (kết quả không là số tự nhiên)

Nên ta có tập hợp \(\left\{ {14;5;2} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí