Ôn tập chương 2 - Số nguyên

Bình chọn:
4.3 trên 100 phiếu
Bài 159 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 93 sách bài tập toán 6. Trên trục số cho hai điểm c, d (hình 28). a) Xác định các điểm - c, - d trên trục số ...

Xem lời giải

Bài 160 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 160 trang 93 sách bài tập toán 6. Cho số nguyên b. So sánh b với –b, -b với 0.

Xem lời giải

Bài 161 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 93 sách bài tập toán 6. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -33, 28, 4, -4, -15, 18, 0, 2, -2.

Xem lời giải

Bài 162 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 162 trang 93 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau. b) 555 - (-333) - 100 - 80 ; c) -(-229) + (-219) – 401 + 12; ...

Xem lời giải

Bài 163 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 163 trang 94 sách bài tập toán 6. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) -4 < x < 5; b) -7 < x < 5; c) -19 < x < 20

Xem lời giải

Bài 164 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 164 trang 94 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết:

Xem lời giải

Bài 165 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 94 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-3).(-4).(-5); b) (-5+8).(- 7) c) (-6 – 3).(-6 + 3); d) (-4 – 14): (-3)

Xem lời giải

Bài 166 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 94 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-8)^2.3^3; b) 9^2.(-5)^4

Xem lời giải

Bài 167 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 94 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 2.x - 18 = 10; b) 3.x + 26 = 5

Xem lời giải

Bài 168 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 94 sách bài tập toán 6. Tính (một cách hợp lý): a) 18.17 – 3.6.7 b) 54 – 6.(17 + 9) c) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)

Xem lời giải

Bài 169 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 94 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp A và B: a) Có bao nhiêu tích a.b (với a ∈ A và b ∈ B) được tạo thành?

Xem lời giải

Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 94 sách bài tập toán 6. Bỏ dấu ngoặc và rút gọn biểu thức: a) (a + b)(a + b); b) (a - b)(a - b)

Xem lời giải

Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 94 SBT toán lớp 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 94 sách bài tập toán lớp 6. Tìm các số nguyên x sao cho (x - 3) là ước của 13.

Xem lời giải