CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A ={m,n,p};B={ {m,x,y}. Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 6. Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B, C:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 6. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm. b) Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={1;2};B={3;4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Xem lời giải

Bài 7 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho các tập hợp: A={cam, táo};B={ổi, chanh, cam}. Dùng các ký hiệu thuộc, không thuộc để ghi các phần tử...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C(h2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999).Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={Tuấn, Dũng}, B={cam, táo, ổi}. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 6. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:...

Xem lời giải

Bài 10 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 6. a.Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 199, x . b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y...

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:..., 1200,...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 6. Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Xem lời giải

Bài 16 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 8 sách bài tập toán 6. a) Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3. b) Điền vào bảng:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất