Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Bài 104 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 105 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

Xem lời giải

Bài 106 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 18 sách bài tập toán 6. a) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 107 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:a) 3^6:3^2+2^3.2^2;...

Xem lời giải

Bài 108 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 19 sách bài tập toán 6. Tìm,số tự nhiên x, biết:...

Xem lời giải

Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

Xem lời giải

Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

Xem lời giải

Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Xem lời giải

Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

Xem lời giải

Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

Xem lời giải

Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

Xem lời giải

Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

Xem lời giải

Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.

Xem lời giải