Bài 16. Ước chung và bội chung

Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
Bài 169 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 27 sách bài tập toán 6. a) Số 8 có là ước chung của 24 và 30 không? Vì sao? b) Số 240 có là bội chung của 30 và 40 không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 170 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 170 trang 27 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp: a) Ư(8),Ư(12),ƯC(8 ;12)...

Xem lời giải

Bài 171 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 171 trang 27 sách bài tập toán 6. Có 30 nam, 36 nữ. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được...

Xem lời giải

Bài 172 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 172 trang 27 sách bài tập toán 6. Tìm giao của hai tập hợp A và B...

Xem lời giải

Bài 173 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 173 trang 27 sách bài tập toán 6. Gọi X là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp 6A, Y là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A. Tập hợp X ∩ Y biểu thị tập hợp nào?

Xem lời giải

Bài 174 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 174 trang 27 sách bài tập toán 6. Tìm giao của hai tập hợp N và N*.

Xem lời giải

Bài 175 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 175 trang 27 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, A biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh...

Xem lời giải

Bài 16.1 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16.1 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung) vào chỗ trống: a) Nếu a ⋮ 15 và b ⋮ 15 thì 15 là ... của a và b...

Xem lời giải

Bài 16.2 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16.2 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Gọi A là tập hợp các ước của 72, gọi B là tập hợp các bội của 12. Tập hợp A ∩ B là...

Xem lời giải

Bài 16.3 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16.3 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm ước chung của hai số n + 3 và 2n + 5 với n ∈ N.

Xem lời giải

Bài 16.4 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16.4 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Số 4 có thể là ước chung của hai số n + 1 và 2n + 5 (n ∈ N) không?

Xem lời giải