Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Bài 17 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 69 sách bài tập toán 6. Điền <, >? 2 ... 7; -2 ... -7; 3 ... -8; 4 ... -4.

Xem lời giải

Bài 18 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 69 sách bài tập toán 6.a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5,-15, 8, 3,-1, 0 b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -97; 10; 0; 4; -9; 2000.

Xem lời giải

Bài 19 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 69 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z: a) -6

Xem lời giải

Bài 20 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 69 sách bài tập toán 6.Tìm giá trị tuyệt đối của các số: 1998; -2001; -9.

Xem lời giải

Bài 21 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 69 sách bài tập toán 6 tập 1. Điền >; =;

Xem lời giải

Bài 22 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 70 sách bài tập toán 6. Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau:a) Trong hai số nguyên dương , số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có hai giá trị tuyệt đối lớn hơn là số …

Xem lời giải

Bài 23 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 70 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp các số nguyên X thỏa mãn.

Xem lời giải

Bài 24 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 70 sách bài tập toán 6. Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp: a) -841 < -84* b) -5*8 > -518 c) -5* > -25 d) -99* > -991

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 70 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 70 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị.

Xem lời giải

Bài 25 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 70 sách bài tập toán 6. Điền chữ “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào ô vuông.

Xem lời giải

Bài 26 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 70 sách bài tập toán 6. Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?

Xem lời giải

Bài 27 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 70 sách bài tập toán 6. a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?

Xem lời giải

Bài 28 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 71 sách bài tập toán 6. Điền dấu " +" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng.

Xem lời giải

Bài 29 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 71 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của các biểu thức.

Xem lời giải

Bài 30 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 71 sách bài tập toán 6. Tìm số đối của các số: -7; 2; |-3|; |8|; 9

Xem lời giải

Bài 31 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 71 sách bài tập toán 6. a) Tìm số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2. b) Tìm số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99...

Xem lời giải

Bài 32 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Bài 32 trang 71 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A = {5; -3; 7; -5} a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng...

Xem lời giải

Bài 33 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 71 sách bài tập toán 6. Điền: < , > a) -99 … - 100 b) -542 … -263 c) 100 … -100 d) -150 … 2

Xem lời giải

Bài 34 trang 71 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 71 sách bài tập toán 6. a) Tìm số liền sau của các số: 11; 5; -3. b) Tìm số đối của các số : 11; 5; -3,..

Xem lời giải

Xem thêm