Bài 4. Rút gọn phân số

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Bài 25 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 10 sách bài tập toán 6. Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 10 sách bài tập toán 6. Một tủ sách có 1400 cuốn, trong đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 10 sách bài tập toán 6. Rút gọn : a) 4.7/9.32 ; ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể) ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 10 sách bài tập toán 6. Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy phần của ngày ?

Xem lời giải

Bài 31 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 11 sách bài tập toán 6. Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần của dung tích bể?

Xem lời giải

Bài 32 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây ...

Xem lời giải

Bài 33 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các phân số bằng phân số 21/28 và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 19.

Xem lời giải

Bài 35 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x sao cho 2/x = x/8.

Xem lời giải

Bài 36 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 11 sách bài tập toán 6. Rút gọn ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 6. Bạn Minh đã tìm ra 1 cách: "rút gọn" phân số rất đơn giản. Này nhé: ....

Xem lời giải

Bài 38 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 11 sách bài tập toán 6. Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây. Chẳng hạn phân số 12/36, ...

Xem lời giải

Bài 39* trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 39* trang 12 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng (12n+1)/(30n+2) là phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 40* trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 40* trang 12 sách bài tập toán 6. Cộng cả tử và mẫu của phân số 23/40 với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn, ta được 3/4. Tìm số n.

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 6 tập 2. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản ? ...

Xem lời giải