CHƯƠNG 2: GÓC

Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu
Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 6. Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau...

Xem chi tiết

Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây: a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I ...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 6 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 82 sách bài tập toán 6. Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2. Có bao nhiêu góc tất cả?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 7 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 82 sách bài tập toán 6. Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là O_1; O_2; O_3

Xem chi tiết

Bài 8 trang 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 8 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau: a) Góc xOy là hình gồm …………

Xem chi tiết

Bài 9 trang 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 9 trang 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau: Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ………

Xem chi tiết

Bài 10 trang 83 SBT toán 6 tập 2 Bài 10 trang 83 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 83 sách bài tập toán 6. Vẽ: a) Góc xOy. b) Tia OM nằm trong góc xOy.

Xem chi tiết

Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 6 tập 2 Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 83 sách bài tập toán 6. Nhìn và đọc tên góc, tên đỉnh, tên các cạnh, viết ký hiệu của mỗi góc có trong hình bs.3 ...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 84 SBT toán 6 tập 2 Bài 11 trang 84 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 84 sách bài tập toán 6. a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 84 SBT toán 6 tập 2 Bài 12 trang 84 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 84 sách bài tập toán 6. Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 85 SBT toán 6 tập 2 Bài 13 trang 85 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 85 sách bài tập toán 6. Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0^o, 60^o,...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 85 SBT toán 6 tập 2 Bài 14 trang 85 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 85 sách bài tập toán 6. Đo các góc CED, CGD, BED, GCE ở hình 5.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 85 SBT toán 6 tập 2 Bài 15 trang 85 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 85 sách bài tập toán 6. Đổi thành độ, phút: 15,25^o = ...

Xem chi tiết

Bài 3.1, 3.2, 3.3 phần bài tập bổ sung trang 85, 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 3.1, 3.2, 3.3 phần bài tập bổ sung trang 85, 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 phần bài tập bổ sung trang 85, 86 sách bài tập toán 6. Hãy cho biết mỗi câu sau là đúng hay sai. a) Góc có số đo 135^o là góc nhọn ...

Xem chi tiết

Bài 16 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 16 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 86 sách bài tập toán 6. Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 17 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 86 sách bài tập toán 6. Cho biết góc LPM = 90^o. Vẽ tia PU để ...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài