Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu
Bài 52 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 135 sách bài tâp toán 6. a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm. b) Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm...

Xem lời giải

Bài 53 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 135 sách bài tập toán 6. Trên tia Ox vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem lời giải

Bài 54 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 135 sách bài tập toán 6. Trên tia Ox a) Đặt OA = 2cm b) Trên tia Ax, đặt AB = 4cm...

Xem lời giải

Bài 55 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 135 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB (hình 16) a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Bài 56 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 135 sách bài tập toán 6. Vẽ tia Ox: a) Vẽ OA = 1cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem lời giải

Bài 57 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 135 sách bài tập toán 6. Nói cách vẽ trục số ở hình 17...

Xem lời giải

Bài 58 trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 135 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cm. b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5 cm; BP = 9,7cm...

Xem lời giải

Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm. Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.

Xem lời giải

Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm....

Xem lời giải

Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB...

Xem lời giải