Bài 12. Tính chất của phép nhân

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Bài 134 trang 88 SBT toán 6 tập 1 Bài 134 trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 134 trang 88 sách bài tập toán 6. Thực hiện các phép tính: a) (-23).(-3).(+4).(-7) b) 2.8.(-14).(-3)

Xem chi tiết

Bài 135 trang 88 SBT toán 6 tập 1 Bài 135 trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 135 trang 88 sách bài tập toán 6. Thay một thừa số bằng tổng để tính: a) (-53).21 b) 45.(-12)

Xem chi tiết

Bài 136 trang 88 SBT toán 6 tập 1 Bài 136 trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 136 trang 88 sách bài tập toán 6. Tính: a) (26 – 6).(-4)+31.(- 7 – 13); b) (-18).(55 – 24) – 28.(44 – 68)

Xem chi tiết

Bài 137 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 137 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 137 trang 89 SBT toán 6. Tính nhanh: a) (-4).(+3).(-125).(+25).(-8) b) (-67).(1- 301) – 301.67

Xem chi tiết

Bài 138 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 138 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 138 trang 89 sách bài tập toán 6. Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên: a) (-7). (-7). (-7). (-7). (-7). (-7); b) (-4). (-4). (-4). (-5). (-5). (-5)

Xem chi tiết

Bài 139 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 139 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 139 trang 89 sách bài tập toán 6. Ta sẽ nhận được số dương hay âm nếu nhân: a) Một số âm và hai số dương, b) Hai số âm và một số dương...

Xem chi tiết

Bài 140 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 140 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 140 trang 89 sách bài tập toán 6. Tính: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).(-6).(-6).(-7)

Xem chi tiết

Bài 141 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 141 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 141 trang 89 sách bài tập toán 6. Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên.

Xem chi tiết

Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 6. Tích (-3)2.(-4) bằng: (A) -36; (B) 36; (C) -24; (D) 24.

Xem chi tiết

Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 6. Thay một thừa số bằng hiệu để tính: a) -43.99; b) -45(-49).

Xem chi tiết

Bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 6. Không làm các phép tính, hãy so sánh: a) (-1)(-2)(-3) ... (-2009) với 0; b) (-1)(-2)(-3) ... (-10) với 1.2.3. ... .10.

Xem chi tiết

Bài 142 trang 89 SBT toán 6 tập 1 Bài 142 trang 89 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 142 trang 89 sách bài tập toán 6. Tính: a) 125.(-24)+24.225; b) 26.(-125) – 125.(-36)

Xem chi tiết

Bài 143 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 143 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 143 trang 90 sách bài tập toán 6. So sánh: a) (-3).1574.(-7).(-11).(-10) với 0; b) 25 – (-37).(-29).(-154).2 với 0.

Xem chi tiết

Bài 144 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 144 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 144 trang 90 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) (-75).(-27).(-x) với x = 4; b) 1.2.3.4.5.a với a = -10

Xem chi tiết

Bài 145 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 145 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 145 trang 90 sách bài tập toán 6. Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b - a.c để điền số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết

Bài 146 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 146 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 146 trang 90 sách bài tập toán 6.Giá trị của tích 2.a.b^2 với a = 4 và b = -6 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:...

Xem chi tiết

Bài 147 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 147 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 147 trang 90 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau: a) -2, 4, -8, 16, … (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -2)

Xem chi tiết

Bài 148 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 148 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 148 trang 90 sách bài tập toán 6. Cho a= -7, b = 4. Tính giá trị của biểu thức.

Xem chi tiết

Bài 149 trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 149 trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 149 trang 90 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Xem chi tiết

Bài 12.4 phần bài tập bổ sung trang 90 SBT toán 6 tập 1 Bài 12.4 phần bài tập bổ sung trang 90 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.4 phần bài tập bổ sung trang 90 sách bài tập toán 6. Tính: a) 29.(-13) + 27.(-29) + (-14)(-29); b) 17.(-37) - 23.37 - 46.(-37).

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài