Bài 6. Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 56 phiếu
Bài 30 trang 129 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 129 sách bài tập toán 6. Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình.

Xem lời giải

Bài 31 trang 129 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 129 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đường thẳng AB. b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB. c) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Bài 32 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 130 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I.

Xem lời giải

Bài 33 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 130 sách bài tập toán 6. Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại.

Xem lời giải

Bài 34 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 130 sách bài tập toán 6. Một học sinh đã vẽ được hình của một bài tập. Em hãy viết đầu đề của bài tập đó.

Xem lời giải

Bài 35 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 130 sách bài tập toán 6. Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9.

Xem lời giải

Bài 36 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 130 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A thuộc a, B thuộc a, C thuộc a theo thứ tự đó...

Xem lời giải

Bài 37 trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 130 sách bài tập toán 6. a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng?...

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 sách bài tập toán 6. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 sách bài tập toán 6. Nhìn hình bs 4 và đọc tên. a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O)...

Xem lời giải

Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 131 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Hình gốm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB. b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB...

Xem lời giải