Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
3.9 trên 30 phiếu
Bài 136 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài trang 37 sách bài tập toán 6. Tìm tỉ số của hai số a và b, biết : a) a =3/5m ; b = 70cm ; ...

Xem lời giải

Bài 137 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 137 trang 37 sách bài tập toán 6. Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp.

Xem lời giải

Bài 138 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 138 trang 37 sách bài tập toán 6. Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố. a) Hiện nay; ...

Xem lời giải

Bài 139 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 139 trang 37 sách bài tập toán 6.Tìm tỉ số phần trăm của hai số : b) 0,3 tạ và 50kg.

Xem lời giải

Bài 140 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 140 trang 37 sách bài tập toán 6. Trên một bản đồ tỉ lệ: 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 29cm. Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế.

Xem lời giải

Bài 141 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 141 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của a và b là 2/7, tỉ số của b và c là 21/26. Tính tỉ số của hai số a và c.

Xem lời giải

Bài 142 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 142 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó.

Xem lời giải

Bài 143 trang 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 143 trang 37 sách bài tập toán 6. Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

Xem lời giải

Bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống (…)a) Tỉ số của 3/4m và 60cm là ... b) Tỉ số của 2/5 giờ và 12 phút là ... ; ...

Xem lời giải