Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.3 trên 56 phiếu
Bài 123 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 21 sách bài tập toán 6. Trong các số 213; 435; 680; 156 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?...

Xem lời giải

Bài 124 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 124 trang 21 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không? a) 1.2.3.4.5 + 52;...

Xem lời giải

Bài 125 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số 35*. a) Chia hết cho 2...

Xem lời giải

Bài 126 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 126 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số *45 a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5

Xem lời giải

Bài 127 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện: a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5

Xem lời giải

Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Xem lời giải

Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

Xem lời giải

Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

Xem lời giải

Bài 131 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 131 trang 22 sách bài tập toán 6. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Xem lời giải

Bài 132 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 22 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2.

Xem lời giải

Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2;...

Xem lời giải

Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia cho 5 dư 3?

Xem lời giải

Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n + 5) chia hết cho 2.

Xem lời giải

Bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Gọi A. Chứng tỏ rằng: a) A không chia hết cho 2...

Xem lời giải