Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Bài 14 trang 124 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 124 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm: a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả?...

Xem lời giải

Bài 15 trang 124 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 124 SBT toán 6. Cho ba điểm R, S , T thẳng hàng. a) Viết tên các đường thẳng đi qua ba điểm có thể...

Xem lời giải

Bài 16 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 125 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a. Lấy A thuộc a, B thuộc a, C thuộc a, D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)?...

Xem lời giải

Bài 17 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 125 sách bài tập toán 6. Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Chúng có 1 giao điểm...

Xem lời giải

Bài 18 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 125 sách bài tập toán 6. Vẽ bốn đường thẳng cắt nhau từng đôi một trong các trường hợp sau: a) Chúng có tất cả 1 giao điểm...

Xem lời giải

Bài 19 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 125 sách bài tập toán 6. Vẽ sao năm cánh như hình 6. a) Đặt tên cho các giao điểm trên hình 6...

Xem lời giải

Bài 20 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 125 sách bài tập toán 6. Cho hai điểm A, B a) Vẽ đường thẳng đi qua A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?...

Xem lời giải

Bài 21 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 125 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng XY và XZ?

Xem lời giải

Bài 22 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 125 sách bài tập toán 6. Xem hình 7 và dùng các ký hiệu ∈ hoặc không thuộc để điền vào chỗ trống cho thích hợp...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây.a) Hai đường thẳng có chỉ một điểm chung...

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) trong mỗi trường hợp sau: a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước...

Xem lời giải