CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Bài 1 trang 120 SBT toán 6 tập 1 Bài 1 trang 120 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 120 sách bài tập toán 6. Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 120 SBT toán 6 tập 1 Bài 2 trang 120 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 120 sách bài tập toán 6. Điền một cách thích hợp vào ô trống trong bảng sau...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 121 SBT toán 6 tập 1 Bài 3 trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a, sau đó vẽ A thuộc a, B thuộc a, C không thuộc a, D không thuộc a...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 121 SBT toán 6 tập 1 Bài 4 trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 121 sách bài tập toán 6. Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế...

Xem chi tiết

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1 Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây...

Xem chi tiết

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1 Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng...

Xem chi tiết

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1 Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng. b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 122 SBT toán 6 tập 1 Bài 5 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 122 sách bài tập toán 6. Với ba điểm A, B, C như hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 122 SBT toán 6 tập 1 Bài 6 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 122 sách bài tập toán 6. Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 122 SBT toán 6 tập 1 Bài 7 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 122 sách bài tập toán 6. Xem hình 4. Hãy đọc tên: a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 122 SBT toán 6 tập 1 Bài 8 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 122 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho: a) N, P nằm cùng phía đối với M...

Xem chi tiết

Bài 9 trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 9 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 123 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 10 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 123 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho: a) Điểm A không nằm giữa điểm B và C...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 11 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 123 sách bài tập toán 6. a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 12 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 123 sách bài tập toán 6. Xem hình 5, hãy đọc tên: a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P...

Xem chi tiết

Bài 13 trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 13 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 123 sách bài tập toán 6. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G và K...

Xem chi tiết

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 sách bài tập toán 6. Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2...

Xem chi tiết

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 6 tập 1 Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 123 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây:...

Xem chi tiết

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1 Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 124 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng...

Xem chi tiết

Bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1 Bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 124 sách bài tập toán 6. Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài