Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Bài 120 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính: a) (+5).(+11) b) (-6).9 c) 23.(-7) d) (-250).(-8) e) (+4).(-3)

Xem lời giải

Bài 121 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả: (+22).(+6); ( -22).(+6); (-22).(-6); (+6).(-22)

Xem lời giải

Bài 122 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 86 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất(hình 24). Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

Xem lời giải

Bài 123 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 86 sách bài tập toán 6. So sánh: a) (-9).(-8) với 0; b) (-12).4 với (-2).(-3); c) (+20).(+8) với (-19).(-9)

Xem lời giải

Bài 124 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 124 trang 86 sách bài tập toán 6. Giá trị của biểu thức (x – 4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D.

Xem lời giải

Bài 125 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 86 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.

Xem lời giải

Bài 126 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 126 trang 86 sách bài tập toán 6. Những số nào trong các số: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức: x.(4+x) = -3?

Xem lời giải

Bài 127 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 87 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không?

Xem lời giải

Bài 128 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 87 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-16).12; b) 22.(-5); c) (-2500).(-100)

Xem lời giải

Bài 129 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 87 sách bài tập toán 6. Điền vào ô trống trong bảng.

Xem lời giải

Bài 130 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 130 trang 87 sách bài tập toán 6. Biết 4^2=16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?

Xem lời giải

Bài 131 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 131 trang 87 sách bài tập toán 6. Cho y ∈ Z, so sánh 100.y với 0.

Xem lời giải

Bài 132 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 87 sách bài tập toán 6. Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?

Xem lời giải

Bài 133 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 133 trang 87 sách bài tập toán 6. Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc v km/h. Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện.

Xem lời giải

Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 87 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức, với x = -4, y = -3.

Xem lời giải

Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 87 sách bài tập toán 6. So sánh: a) (-14)(-10) với 7.20 b) (-81).(-8) với 10.24.

Xem lời giải

Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 87 sách bài tập toán 6. Cho x ∈ Z và x ≠ 0. So sánh x.x với 0.

Xem lời giải

Bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 6. Tính (36 - 16).(-5) + 6.(-14 - 6) ta được:

Xem lời giải

Bài 11.5 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.5 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 6. Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho: a) 1983(x - 7) > 0 ; b) (-2010)(x + 3) > 0.

Xem lời giải

Bài 11.6 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.6 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 6. Cho a ∈ Z. So sánh (-5)a với 0. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải:

Xem lời giải