Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Bài 17 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập toán 6. Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 6. Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 h; 59 phút; 127 phút thì lượng nước chảy đã chiếm bao nhiêu phần bể ?

Xem lời giải

Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 6. Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất ? ...

Xem lời giải

Bài 22* trang 9 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 22* trang 9 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức A = 3/n - 2. a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số ...

Xem lời giải

Bài 23* trang 9 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 23* trang 9 sách bài tập toán 6. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 24 trang 9 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập toán 6. Có thể có phân số a/b sao cho ....

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang 9, 10 sách bài tập toán 6 tập 2. Phân số có mẫu dương và không bằng phân số -3/7 là ...

Xem lời giải