Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 59 trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 136 sách bài tập toán 6. Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB.

Xem lời giải

Bài 60 trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 136 sách bài tập toán 6. Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu (…)...

Xem lời giải

Bài 61 trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 137 sách bài tập toán 6. Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, Bsao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2cm và B nằm giữa A, C...

Xem lời giải

Bài 62 trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 137 sách bài tập toán 6. Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

Xem lời giải

Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Xem lời giải

Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

Xem lời giải

Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

Xem lời giải

Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6.Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN...

Xem lời giải

Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

Xem lời giải