Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A ={m,n,p};B={ {m,x,y}. Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 6. Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B, C:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 6. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm. b) Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={1;2};B={3;4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Xem lời giải

Bài 7 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho các tập hợp: A={cam, táo};B={ổi, chanh, cam}. Dùng các ký hiệu thuộc, không thuộc để ghi các phần tử...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C(h2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999).Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={Tuấn, Dũng}, B={cam, táo, ổi}. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 6. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:...

Xem lời giải