Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu
Bài 44 trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 133 sách bài tập toán 6. Vẽ tùy ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Xem lời giải

Bài 45 trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 133 sách bài tập toán 6. Cho M thuộc đoạn thẳng PQ. Biết PM = 2cm, MQ = 3cm. Tính PQ?

Xem lời giải

Bài 46 trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 133 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11cm. Điểm M nằm giữa A và B.Biết rằng MB – MÀ = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB.

Xem lời giải

Bài 47 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, nếu.a) AC + CB = AB...

Xem lời giải

Bài 48 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm Chứng tỏ rằng: a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại...

Xem lời giải

Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

Xem lời giải

Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

Xem lời giải

Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Xem lời giải

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

Xem lời giải

Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N...

Xem lời giải

Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

Xem lời giải